/meta-linaro-toolchain/recipes-devtools/external-linaro-toolchain/